Lūgšanas

Lūgšana pirms ieiešanas Internetā

Latviski: 
Visvarenais un mūžīgais Dievs,kas esi mūs radījis pēc Svas līdzības un liki mums meklēt vispirms to,kas ir labs,patiess un skaists vispirms Tava Vienpiedzimušā Dēla,mūsu Kunga Jēzus Kristus dievišķajā Personā,Tevi lūdzam,palīdzi mums,caur sv.Izidora,bīskapa un Baznīcas doktora aizbildniecību,ka mēs,mūsu ceļojuma laikā pa Internetu,vadītu mūsu rokas un acis tikai uz to,kas ir Tev patīkams,un ar mīlestību un pacietību uztvertu tās personas,kuras satiekam caur Kristu,mūsu Kungu.Āmen.
Svētais Izidor,lūdz par mums!

 

Latgaliski:

 

Lyugšona pyrms īīšonas Internetā
Vysuvarenais un myužeigais Dīvs, kas esi myusus radejis pēc Sovas leidzeibas un lyki mums meklēt vyspyrms tū, kas ir lobs, patīss un skaists pyrmom kōrtom Tova Vīnpīdzymušō Dāla, myusu Kunga Jezus Kristus dīviškeigajā Personā, Tevi lyudzam, paleidzi mums, caur sv. Izidora, veiskupa un Bazneicas doktora aizbiļdnīceibu, ka mes, myusu ceļōjuma laikā pa Internetu, vadeitu myusu rūkas un acis tikai uz tū, kas ir Tev pateikams, un ar mīlesteibu un pacīteibu uztvartu tōs personas, kuras sateikam caur Kristu, myusu Kungu. Amen.
Svātais Izidor, lyudzīs par mums!

 

Latīniski:
Oratio ante colligationem
OMNIPOTENS aeterne Deus, qui nos secundum imaginem Tuam plasmasti, et omnia bona, vera, pulchra, praesertim in divina persona Unigeniti Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, quaerere iussisti, praesta quaesumus ut, per intercessionem Sancti Isidori, Episcopi et Doctoris, in peregrinationibus per interrete factis et manus oculosque ad quae Tibi sunt placita intendamus et omnes quos convenimus cum caritate ac patientia accipiamus.

 

Krieviski:
Всемогущий Вечный Боже, сотворивший нас по подобию Твоему, и всё благое, истинное, прекрасное, наипаче в Божественном Лице Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, искать заповедавший, благоволи, молим Тебя, чтобы предстательством святого Исидора, епископа и Учителя Церкви, мы во время странствования в Интернете направляли наши руки и очи лишь к тому, что Тебе угодно, и принимали с любовью и терпением всех, кого встретим. Через Христа, Господа нашего. Аминь.

 

Angliski:

 

Prayer Before Connecting to the Internet
The prayer below was recently composed and seeks the intercession and protection of St. Isidore of Seville (560-636) while on the Internet. It was apparently composed in Barcelona Spain at the Observation Service for Internet, which has proposed St. Isidore as the Patron saint of the Internet. OSI feels that St. Isidore is a logical choice since he wrote Etymologies, which is a sort of dictionary and database.
Contrary to some press reports that have been circulating, nothing formal has been issued from the Vatican. Several other saints have been proposed by other groups as well.
ALMIGHTY and eternal God, who hast created us in Thy image and bade us to seek after all that is good, true and beautiful, especially in the divine person of Thy only-begotten Son, our Lord Jesus Christ, grant we beseech Thee that, through the intercession of Saint Isidore, bishop and doctor, during our journeys through the internet, we will direct our hands and eyes only to that which is pleasing to Thee and treat with charity and patience all those souls whom we encounter. 
Per Christum Dominum nostrum. Amen. 
Through Christ our Lord. Amen. 
Lūgšanas autors ir J.T.Zuhlsdorf

 

Poliski:
A) 
Modlitwa przed wejściem do internetu i na katolickie Forum Online
WSZECHMOCNY i wieczny Boże,
Który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo
i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre,
prawdziwe i piękne,
szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna,
Pana naszego Jezusa Chrystusa,
pomóż nam, błagamy Ciebie,
przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora,
abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie
kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie
i traktowali z miłością i cierpliwością
wszystkie te osoby, które spotkamy
przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Święty Izydorze, módl się za nami!
tłum. Asja Kozak

 

B) Modlitwa przed zalogowaniem się do internetu 
Wszechmogący i wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Swój obraz i podobieństwo i nakazałeś nam poszukiwać dobra, prawdy i piękna, zwłaszcza w świętej osobie Twego jednorodzonego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa Ciebie prosimy, racz sprawić za wstawiennictwem Świętego Izydora, biskupa i doktora, abyśmy w naszych podróżach po internecie kierowali się tylko do stron zgodnych z Twoją wolą i traktowali wszelkie napotkane dusze, z miłosierdziem i cierpliwością. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa

 

 

Lyugšona, upurejūt un īdadzūt sveceiti.

 

Kungs, es īdadzu šū sveci Tovam gūdam (par………………)
Dori, lai šei svece ir Tova gaisma, kas mani apgaismoj, pōrvarūt gryuteibas un pījamūt lāmumus.
Lai tei ir guņs, ar kuru Tu sadadzynoj vysu munu egoismu, grēceigumu un lepneibu.
Lai tei ir līsme, ar kuru Tu sasyldi munu sirdi.
Mani gaida ikdīnas dorbi, bet es atstōju dagam šū sveci, lai Tev dōvynōt kaut kū mozlīt nu sevis.
Kungs, svētej vysas munas šōsdīnas dūmas un dorbus. Amen

Lūgšanas grūtām dienām, skat. Lejupielāde-krieviski.

Dažādas lūgšanas poļu valodā, skat. Lejupielāde-poliski.

LŪGŠANAS

Tēvs mūsu, kas esi debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds. Lai atnāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, vara un gods mūžīgi mūžos. Āmen. [Jēzus lūgšana no Mateja evaņģēlija]

"Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu un viņš ar Mani." (Atkl. 3,20) Bībelē es nezinu nevienu citu vietu, kas lūgšanas būtību izgaismotu labāk kā šī.

Lūgt nozīmē - ielaist Jēzu pie sevis. No šeit sacītā mēs vispirms uzzināsim, ka tā nav mūsu lūgšana, kas rosina Jēzu. Gluži otrādi, tas ir Jēzus, kas mūs mudina lūgt. Viņš pieklauvē, lai pavēstītu, ka grib pie mums ienākt. Mūsu lūgšana vienmēr ir atsaukšanās uz to, ka Jēzus mūs uzrunā.

Man tā šķiet kā atslēga, kas atslēdz durvis uz lūgšanas svēto pasauli. Teiktais izgaismo pravieša vārdus: "...pirms viņi sauc, Es viņiem jau atbildēju, un, kamēr viņi vēl runā, Es viņus jau uzklausīšu."(Jes. 65,24)

Jā, patiešām, pirms mēs saucam, Viņš virza mūsu prātus uz dāvanu, kas mums jau iepriekš nolemta. Viņš pieklauvē, lai mūs rosinātu lūdzot kļūt gataviem saņemt mums paredzēto dāvanu.

Lūgšana arvien ir tikusi dēvēta par dvēseles ieelpu. Teicama līdzība! Gaiss, kas vajadzīgs mūsu ķermenim, apņem mūs no visām pusēm un mēģina iespiesties mūsos. Kā zināms, grūtāk ir elpu aizturēt nekā elpot. Ja mūsu elpošanas orgāni ir atvērti, gaiss plūst plaušās un veic savu dzīvinošo uzdevumu visā ķermenī.

Gaiss, kas vajadzīgs mūsu dvēselei, mūs visus pastāvīgi apņem no visām pusēm. Dievs mūs apņem Kristū ar savu daudzveidīgo un pilnīgo žēlastību. Mums tikai jāatver sava dvēsele. Lūgšana tādējādi ir orgāns, ar kuru mēs savā izkaltušajā, novītušajā dvēselē uzņemam Kristu.

Viņš saka: "Ja kāds dzird manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa." Ievēro labi šos vārdus: tā nav mūsu lūgšana, kas ieved Jēzu dvēselē. Mūsu lūgšana nav arī tā, kas Jēzu rosina pie mums ienākt. Viņš vienīgi meklē atvērtas durvis. Starp citu, Viņš jau sen ir vēlējies pie mums iegriezties. Viņš ieiet visur, kur vien tas Viņam netiek liegts. Kā gaiss klusi ieplūst mūsos, kad mēs elpojam, un dara labu mūsu miesai, tā Jēzus klusi ienāk mūsu sirdī un dara tur savu labo darbu. Viņš par to saka: ieturēt ar mums mielastu.

Bībelē kopīgā maltīte nozīmē visciešāko un svinīgāko kopību. Šeit mēs jaunā gaismā ieraugām lūgšanas būtību: Dievs to paredzējis kā savu ciešāko un svinīgāko saskarsmi ar cilvēku.

Lūk, ar kādu žēlastību ir iecerēta lūgšana! Tas nozīmē - savās grūtībās būt vienotiem ar Jēzu. Tas nozīmē - ļaut Jēzum ienākt pie mums, lai Viņš pielietotu savu spēku, palīdzot mums grūtībās. Tas nozīmē - ļaut, lai Jēzus mūsu postā rāda, cik dižens ir Viņa vārds. Tāpēc lūgšanas panākumi nav atkarīgi no lūdzēja spēka. To, vai lūgšana tiks uzklausīta, nenosaka ne lūdzēja stiprā griba, ne viņa dedzīgās jūtas, ne labi pārdomātais lūgšanas saturs. Nē, paldies Dievam, lūgšanas panākumi no tā nav atkarīgi.

Lūgt nozīmē - ļaut Jēzum piekļūt mums, ļaut piekļūt mūsu grūtībām, atļaut Viņam dalīties ar mums mūsu postā, līdzēt to pārvarēt tad, kad ir pienākusi Viņa stunda.

Viņš, kurš mums devis lūgšanu, mūs ļoti labi pazīst. Viņš zina, no kā mēs esam radīti, atceras, ka mēs esam tikai putekļi. Tāpēc Viņš iekārtojis tā, lai arī visvājākais varētu lūgt. Jo lūgt taču nozīmē - atvērt sevi Jēzum. Tam nav vajadzīgs nekāds spēks. Ir vienīgi jāgrib. Vai mēs gribam ielaist Jēzu pie sevis, ļaut, lai Viņš mums līdzētu mūsu postā. Lūk, šis ir vienīgais lūgšanas jautājums un reizē arī tās pamatjautājums. (Norvēģu rakstnieks - O.Hallesbijs)

Dieva tuvums 
Ak Kungs, dari mani par sava miera ieroci, 
lai es mācītu mīlestību tur, kur ienīst, 
lai piedotu tur, kur apvaino, 
lai vienoju tur, kur naids, 
lai modinu cerību tur, kur valda izmisums, 
lai iededzu gaismu tur, kur valda tumsa, 
lai nesu prieku tur, kur mājo rūpes. 
Ak Kungs, neļauj man dzīties pēc tā, 
kas mani mierinātu, bet ka es mierinātu, 
ne lai mani saprastu, bet ka es saprastu, 
ne lai mani mīlētu, bet ka es mīlētu. 
Jo, kas atdod, tas saņem, 
kas sevi aizmirst, tas atrod, 
kas piedod, tam piedod, 
un kas tā mirst, 
tas atmostas mūžīgai dzīvei. Asīzes Francisks (1181-1226)
Maza bērna rīta lūgšana 
Mīļais Dievs! 
Es Tev no sirds pateicos par to, ka šorīt esmu pamodies kopā ar tiem, kuri man mīļi. Tu mūs visus naktī esi sargājis. Tu dāvāji miegu un sapņus… Bet nu atkal ir sākusies jauna diena. Ļauj to nodzīvot godīgi. Iedrošini turpināt visu labo, ko vakar nepaspēju. 
Es vēlētos piedalīties notikumos kopā ar citiem cilvēkiem un ceru, ka arī Tu būsi klāt visu šo dienu. Es Tevi ielūdzu piedalīties manā darbā, sarunās un ikvienā notikumā, kur vien man jābūt. 
Es zinu, ka pasaulē ir dažādi cilvēki, bet ļoti ceru, ka man izdosies ar viņiem saprasties, jo Tu būsi man blakus un palīdzēsi. Ļauj man visus viņus iemīlēt, jo Tu pats mūs ikvienu mīli kā neviens. 
Tikai, lūdzu, dāvā man savaldību tad, ja man tās sāk pietrūkt. Izlūdzos Tev arī centību un pacietību, ja kaut kas uzreiz vēl nesanāk. Tu jau zini, ka es šodien daudzas lietas mācīšos no jauna. 
Mīļais Dievs! Es zinu, ka Tu man vēlies uzdāvināt šo dienu. Ak, kā mēs abi priecāsimies, ja varēšu izpildīt visu, ko Tu no manis sagaidi šodien!   
Āmen. Valters Korālis, Valmieras Sv. Sīmaņa ev. lut. dr. māc.
Dievs, 
Tu, kura priekšā visas sirdsdurvis atvērtas, 
visas vēlmes zināmas, apslēpts nav nekas, 
skaidro mūsu sirdsprātu ar savu Svēto 
Garu, lai varam Tevi mīlēt un Tavu svēto 
vārdu teikt un slavēt. Anglikāņu lūgšanu grāmata
Svētais un žēlīgais Dievs, mūsu Tēvs, 
lūdzu dāvā man 
ieskatu Tevi izprast, 
prātu Tevi saprast, 
centību Tevi meklēt, 
gudrību Tevi atrast, 
garu Tevi pazīt, 
sirdi par Tevi domāt, 
ausis Tevi sadzirdēt, 
acis Tevi saskatīt, 
mēli Tevi sludināt, 
dzīves gājumu, kas Tev pa prātam, 
pacietību gaidīt uz Tevi 
un izturību palikt Tev uzticīgam. 
Dāvā man šķīstu dzīves noslēgumu – 
Tavu svēto klātbūtni, 
svētīgu augšāmcelšanos 
un mūžīgo dzīvošanu. Benedikts no Nursijas (miris 555. g.)
Kungs, mūsu Dievs! 
Tu esi liels, augsts un svēts – pāri mums 
un visiem cilvēkiem. Tavs lielums ir tieši tajā, 
ka Tu mūs neaizmirsti, neatstāj mūs vienus 
un, neskatoties uz visām mūsu vainām, 
mūs nepamet. 
Tu esi mums dāvinājis savu mīļo Dēlu Jēzu 
Kristu, tā dodams mums sevi pašu un visu, 
kas Tev pieder. Mēs Tev pateicamies, ka visu 
savu mūžu un arī mūžībā drīkstam nākt 
pie Tavas žēlastības galda. 
Tagad mēs noliekam Tavā priekšā visu, 
kas mūs nospiež: mūsu kļūdas, maldus un 
pārkāpumus, mūsu bēdas, mūsu rūpes, 
arī mūsu sacelšanos pret Tevi un mūsu 
sarūgtinājumu, ko sevī nesam. 
Te nu ir mūsu sirdis un mūsu mūžs, 
ko Tu pazīsti labāk, kā mēs paši. 
Mēs visu sevi ieliekam Tavās uzticamajās 
Rokās, kuras Tu esi mums pretī stiepis Pestītājā. 
Pieņem mūs, kādi esam. 
Piecel mūs, vājos, un padari mūs, nabagus, 
bagātus no Tavas pārpilnības. Kārlis Barts (1886-1968)
Cik dārga 
Tava žēlastība! 
Dievi un cilvēki patveras 
Tavu spārnu ēnā. 
Tie mielojas 
pie Tava nama taukumiem 
pie Tavas tīksmes upes 
Tu dzirdini tos, 
Jo Tev ir dzīvības avots, 
Tavā gaismā mēs ieraugām gaismu. 36. psalms (8-10)
Kungs, mūsu Dievs, 
tā bija Tava griba mūsu dzīvi nodot dažādiem atgadījumiem, 
lai mūsu gars neatrastu mieru šīs zemes virsū. 
Tāpēc dāvā mums, visuvarenais Dievs, ka mēs Tev vienmēr 
paklausītu un dzīvē mieru meklētu no Debesīm. 
Dāvā mums spēju redzēt tur Tavas godības atspulgu, 
ko šeit vēl neviena acs nevar saskatīt. 
Bet ļauj mums jau tagad ieskatīt, ka Tu visu pasauli valdi 
ar savu stipro roku – lai mēs nonākam tajā svētajā mierā, 
 kuru Tu mums esi izpelnījis caur sava vienpiedzimušā 
Dēla mūsu Kunga Jēzus Kristus asinīm. Āmen. Jānis Kalvins (1509-1564)
Piedod mums mūsu grēkus, ak Kungs: 
mūsu pašreizējos grēkus 
un arī grēkus mūsu pagātnē, 
mūsu dvēseles grēkus 
un mūsu ķermeņa grēkus, 
grēkus, kurus mēs esam darījuši, 
sekojot savām iegribām, 
un grēkus, ar kuriem mēs esam 
iztapuši citiem. 
Piedod mums mūsu 
gadījuma rakstura grēkus 
un mūsu rūpīgi plānotos grēkus, 
kā arī tos grēkus, kurus esam tā centušies 
noslēpt, ka tie mums pašiem ir piemirsušies. 
Piedod mums, ak Kungs, 
piedod mums visus mūsu grēkus 
Tava mīļā Dēla Jēzus Kristus 
un mūsu Pestītāja nopelna dēļ. Toms Vilsons (1663-1755)
Mīlestības un žēlastības pilnākais Tēvs, es pateicos Tev 
par rīta blāzmu, par putnu dziesmām, maigo zāli, vētru 
un kluso balsi; par to, ka ik smilgai, ik saulei ir sava 
vieta un jēga, par to, ka esi licis man to atskārst un 
ieraudzīt. 
Es pateicos Tev par visu, ko esi man devis un pateicos 
Tev par visu, ko esi ņēmis! Agri Tu mani uzrunāji, 
vēlu es Tevi atradu. Zvaigžņu tālumā, Visuma dzīlēs 
es meklēju Tevi, savas sirds būtībā, dvēseles sirds pašā 
dzīvajā serdē es Tevi satiku. 
Kā lai pateicos Tev, ko lai sniedzu Tev, pārlieku labais? 
Vai tad ir manī kas tāds, ko iepriekš no Tevis es nebūtu 
saņēmusi? Nav mana nopelna Tavā priekšā, bez Tevis 
esmu vāja, akla un tumsā, nav manī dzīvības ārpus Tevis, 
Tu – mans Radītājs un mans Glābējs. Manus pārkāpumus 
Tu esi rakstījis smiltīs, manus grēkus Tu esi salīdzinājis, 
atpirkdams mani, jā – arī mani ar savām svētajām Asinīm. 
Ak, cik neaptverami liela ir Tava mīlestība, žēlastība un 
lēnprātība! Tādēļ lūdzu Tevi - neatlaid, neatlaid, nekad 
vairs neatlaid manu roku un sirdi, ļauj mīlēt man Tevi 
pāri par visu, lai citam nekam vairs manī neatliek vietas, 
lai es topu par mīlestību, vienu vienīgu mīlestību un viss, 
ko citiem es varu sniegt Tavā spēkā un varā, lai ir tikai 
un vienīgi mīlestība. Taču ne tā, kā es Tev to lūdzu, 
bet kā uz to ir Tavs prāts un Tava svētā griba. Vija Beinerte
Es lūdzu Tevi, Dievs, lai manā dzīvē notiek 
tikai tas, ko Tu gribi. 
Pirmdiena 
Es Tevi lūdzu, Dievs, 
palīdzi man sakārtot savu iekšējo pasauli. 
Es Tevi lūdzu Dievs, 
dod man tādas pašas attiecības ar sevi, 
kādas bija Tavam Dēlam Jēzum. 
Es Tevi lūdzu, Dievs, 
iemāci man dzīvot tādu zemes dzīvi, 
kādu Tu vēlies, lai es dzīvotu. 
Otrdiena 
Es Tevi lūdzu, Dievs, esi mans garīgais tēvs. 
Es Tevi lūdzu, Dievs, esi mans draugs. 
Es Tevi lūdzu, Dievs, izmanto mani savos plānos. 
Trešdiena 
Es Tevi lūdzu, Dievs, 
dod man padomus manā dzīvē. 
Es Tevi lūdzu, Dievs, 
iejaucies manā dzīvē, kad Tu redzi nepieciešamību. 
Es Tevi lūdzu, Dievs, 
atļauj man visu mūžu pildīt Tavus uzdevumus. 
Ceturtdiena 
Es Tevi lūdzu, Dievs, 
atļauj man sākt dzīvi no jauna. 
Es atļauju Tev runāt caur mani, Dievs. 
Es Tev lūdzu, Dievs, 
iemāci man pareizi izturēties Tavā priekšā. 
Piektdiena 
Es Tevi lūdzu, Dievs, 
iejaucies manā rīcībā, kad Tu redzi nepieciešamību. 
Es Tevi lūdzu, Dievs, iemāci man skatīties uz pasauli. 
Es Tevi lūdzu, Dievs, par laimīgu zemes dzīvi. 
Sestdiena 
Es gribu, Jēzu, palīdzēt apvienot Tavu Baznīcu. 
Es Tevi lūdzu, Dievs, izskaidro man Svētos Rakstus. 
Es Tevi lūdzu, Dievs, esi mans skolotājs. 
Svētdiena 
Es Tevi lūdzu, Dievs, 
palīdzi man, kad Tu redzi nepieciešamību. 
Es Tevi lūdzu, Dievs, 
pieņem mani savā aizstāvībā un aprūpē. 
Es Tevi lūdzu, Dievs, vadi mani visu manu mūžu. Māris Subačs
Kungs Jēzu Kristu, Dieva Dēls, esi man grēciniekam žēlīgs! Pareizticīgo lūgšana
par palīdzību 
Ak Dievs, diena ir bijusi nemierīga un saspringta. 
Jo mazāk no tā nācis redzam citiem, jo vairāk tas atņēmis 
spēka man pašam. Būt vienmēr mierīgam, visus saprotošam 
un pacietīgam, stāvēt pāri savam garastāvoklim un jūtām – 
jā, kādu dienu tas izdodas, bet tikai Tu zini, par kādu cenu! 
Tā ir Tava dāvana, ja es neesmu bijis citiem par nastu, bet 
spējis kāda nastu kaut mazliet atvieglot. Taču vakarā nav 
vairs spēka. Tad, kad man vairs nav jāizskatās stipram, ļauj, 
ak Kungs, ka tad es drīkstu justies pavisam bezpalīdzīgs! 
Ļauj, ka Tavā priekšā man nav jābūt mundram, bet ka varu 
būt, kāds šobrīd esmu! Tomass Pauls
Ko man darīt, ja nespēju rast mieru un miegu? 
Man nav, kur aizbēgt pašam no sevis un domām, kas mani 
urda, nožēlas, kas plosa, nemiera, kas neatstājas. Gribētu 
sakopot savas domas, vērst tās uz Tavu pusi, bet viss atslīgst 
atpakaļ un izjūk izklaidus. Esmu sakalts važās pats sevī un 
neredzu neviena gaismas stara, nedz cerības uz glābiņu. 
Nespējīgs uz lūgšanu, dodu sevi Tavās rokās. Tomass Pauls
Uzklausi manas bezvārdu nopūtas šovakar, tagad, 
kad viss iet pāri spēkiem! Palīdzi paturēt prātā – flauta, 
kas remdē mūsu sirdssāpes, ir no koka, kurā ar naža 
asmeni ieurbti caurumi! Dod ticēt: jo dziļāku bēdas 
urbj manu būtību, jo vairāk tur būs vietas priekam. Tomass Pauls
Mīļais Dievs, pasargā mani; 
Jūra ir tik plaša, 
Un mana laiviņa tik maza! Bretonas zvejnieku lūgšana
Labais Kungs Kristu, 
esi ar Tiem, kas šonakt ir vēl nomodā 
un slauka asaras. 
Sūti tiem savu mierinājumu. 
Dziedini slimniekus, 
stiprini pagurušos, 
svētī mirstošos, 
veldzē cietējus, 
atvieglini grūtdieņus 
un pasargā visus tos, 
kas priecājas,  - Tavas mīlestības dēļ. Sv. Augustīns (354-430)
Debesu ķēniņ, mierinātāj, patiesības Gars, 
kas esi visur un visu piepildi, 
visa labuma saturētājs un dzīvības devējs, 
nāc un mājo mūsos. 
Šķīstī mūs no visas nešķīstības un 
savā labestībā atpestī mūsu dvēseles. Pareizticīgo rīta lūgšana Svētajam Garam
Dievs, mūsu dzīves vadītāj: ir dienas, 
kad mūsu nastas berž mūsu plecus un 
nospiež mūsu muguras, 
kad ceļš liekas vienmuļš un bezgalīgs, 
un debesis pelēkas un nomākušās, 
kad mūsu dzīvei trūkst melodijas un 
mūsu sirdis ir vientuļas un 
mūsu dvēseles palikušas bez drosmes – 
tad, lūdzu, izlej pār mūsu ceļu 
savas gaismas vālu, 
pacel mūsu acis uz debesīm, 
kur redzam apsolījumu piepildījumu, 
noskaņo mūsu sirdis drošai mūzikai, 
dāvā mums kopības apziņu ar ikviena 
laikmeta varoņiem un svētajiem un tā 
atjauno mūsu garu, lai mēs spētu 
iedrošināt visas dvēseles, 
kas kopā ar mums iet pa lielo 
dzīves ceļu, Tev par godu un slavu. Sv. Augustīns (354-430)
Kungs, dod, lai es ar prieku dalītu, 
kas man pieder, visiem trūkumcietējiem; 
un pazemīgi lūgtu to, 
kas man ir nepieciešams, 
no tiem, kam tas ir. 
No sirds es atzīstu visu ļauno, 
ko esmu darījis. 
Un tagad lūdzos pacietību panest 
to ļaunumu, ko pašreiz ciešu. 
Māci man neapskaust savus tuvākos par 
viņu svētību un neaizmist pateikties Tev, 
kad Tu uzklausi manas lūgšanas. Akvīnas Toms (1225-1274)
Mīļais Jēzu, ļauj man šodien un katru dienu redzēt Tevi 
manos slimniekos, kurus es aprūpēju. Kaut arī Tu slēpies 
no manis aiz neglītas maskas un izliecies neapmierināts, 
uzstājīgs un neloģisks, ļauj man Tevi pazīt un Tev teikt: 
“Jēzu, mans pacient, cik brīnišķīgi ir Tev kalpot!” 
Kungs, dāvā man šo redzīgo ticību, tad mans darbs nekad 
nekļūs vienmuļš. Tad es vienmēr atradīšu iepriecinājumu, 
atsaucoties uz visu nelaimīgo cietēju iedomām un izpildot 
viņu vēlmes. 
Ak, mīļie slimnieki, cik dziļa ir mana mīlestība uz jums, 
Kad jūs personificējat Kristu! Tas ir liels pagodinājums, 
ka man ir atļauts Tev kalpot. 
Mīļais Jēzu, dari mani pateicīgu par manas profesijas 
Cēlumu un tās lielo atbildību. Neļauj man to pazemot 
ar saltumu, nelaipnību vai nepacietību. 
Ak Dievs, kamēr Tu esi Jēzus, mans pacients, esi pacietīgs 
ar mani, panes manas vājības, ievēro vienīgi manu mērķi, 
kas ir mīlēt un kalpot Tev ikvienā slimniekā. 
Kungs, stiprini manu ticību, svētī manus centienus un 
darbu, tagad un mūžībā. Māte Terēze (1910-1997)
Pasargi mūs no lepnības, ka mēs savas miesas, kas gandrīz 
tārpu barība būs, ne un lepnību izgreznojam. Dod, ka mēs 
savas ausis neaizbāžam pret to vaidēšanu to nabaga ļaužu. 
Lai Tavs svētais vārds mums vairāk maksā nekā daudz zelta 
gabali. Ja Tu būtu nospriedis mūs caur bēdām Tavā valstībā 
ievest, lai iet kā iedams, kad mēs tikai pie Tevis un Tavā 
klēpī topam. Apstiprini mūsu ticību, kad mēs ir šodien 
Tavu svēto vārdu pārdomāsim. Georgs Mancelis (1593-1654)
Kas esam mēs nabaga cilvēki – kā pīšļi un pelni un vēl 
sagānīti pagalam? Mums sava roka jāliek uz savas mutes 
un jākaunas. Bet Tava lielā un neizmērojamā žēlastība, 
tā mūs uzdrošina un paskubina, ka mēs pie Tevis nākam – 
kā neveseli pie sava ārsta un kā grūtdieņi pie sava glābēja. 
Mēs esam pilni ar grēku vātīm, no galvas līdz papēžiem 
nevaid ne kāda veselība pie mums. Ja Tu mūs neglāb, 
cilvēku spēks tad ir varen mazs. Georgs Mancelis (1593-1654)
par gudrību 
Dievs Kungs, dāvini man svētīgu saprātu, 
lai samierinātos ar neizbēgamo, 
drosmīgi cīnītos pret pārvaramo 
un Tavā gudrībā atšķirtu vienu no otra. Reinholds Nībūrs (1892-1971)
Ja, Dieviņ, mantu dodi, 
Dod ar gudru padomiņu; 
Manta vien maz der lieti, 
Ja nav gudra padomiņa. Latviešu tautas dziesma
Visuspēcīgais Dievs, mūsu Tēvs, Tev mēs 
atveram savas pateicības pilnās sirdis, 
lai atbrīvotu tās no ļaunuma spēkiem. 
Mēs karsti tevi lūdzam, atbrīvo mūs no vēl 
lielāka ļaunuma mūsos. 
Apžēlojies par mums un piedod mums mūsu 
līdzdalību šīs pasaules postīšanā. 
Katru brīdi modini mūsos atbildības sajūtu, 
lai glābtu pasauli no bojāejas. 
Atver mūsu acis, sirdis un prātus, lai redzētu 
ļaužu bezcerīgo stāvokli, mudini mūs no 
vienaldzības uz darbību, lai mums nepietrūktu 
spēka atdot visu savu līdzjūtību, sapratni, 
domas un rūpes. 
Piepildi mūsos un caur mums savus dievišķos 
nodomus, lai Tavs miers, Tava mīlestība 
un Tava taisnība varētu atdzimt pasaulē. Džordžs Vašingtons (1732-1799)
Es lūdzos pēc spēka, lai es varētu visu sasniegt; 
es tiku darīts vājš, lai es mācītos pazemīgi paklausīt. 
Es lūdzos pēc veselības, lai es varētu darīt lielus darbus; 
Es saņēmu nespēku, lai es darītu labākus darbus. 
Es lūdzos pēc bagātības, lai es būtu laimīgs; 
Es tiku darīts nabags, lai es būtu gudrs. 
Es lūdzos pēc varas, lai ļaudis mani godinātu, 
Es saņēmu nevarību, lai es izjustu vajadzību pēc Dieva. 
Es lūdzos pēc visām lietām, lai mana dzīve būtu laimīga; 
Man tika dota dzīve, lai es varētu priecāties par visām lietām. 
Es nesaņēmu nekā no tā, pēc kā es lūdzos, 
Bet man tika dots viss, uz ko vien es biju cerējis. 
Gandrīz vai man par spīti manas neizteiktās 
lūgšanas tika uzklausītas. 
Es esmu no visiem cilvēkiem visvairāk svētīts. Kāda ASV konfederācijas armijas karavīra lūgšana
Mans gars manī ir sauss, jo tas aizmirsis baroties no Tevis. Jānis no Krusta (1542-1591)
Kungs, Tu zini labāk par mani, ka kļūstu vecāka 
un ka kādreiz būšu veca. Atturi mani no pārāk 
garas runāšanas, it sevišķi no šausmīgā ieraduma 
iedomāties, ka man par katru jautājumu un katrā 
gadījumā ir kaut kas jāsaka. 
Atbrīvo mani no tieksmes savest kārtībā visu 
pārējo cilvēku darīšanas. Pasargā mani no iedomas, 
ka man vajag uzskaitīt visus bezgalīgos sīkumos – 
dod man spārnus, lai ātri nonāku pie svarīgākā 
punkta. 
Es lūdzu, lai saņemtu žēlastības dāvanu – spēt 
uzklausīt citu cilvēku stāstus par viņu sāpēm. 
Palīdzi man uzklausīto pārciest pacietībā. 
Bet aizzīmogo manas lūpas par manām pašas 
sāpēm un smeldzēm  - tās vairojas, un gadu gaitā 
man vairāk un vairāk patīk tās uzskaitīt. 
Māci man to brīnišķi cēlo gudrību, ka dažreiz pat 
man ir iespējams kļūdīties. 
Uzturi mani puslīdz panesamu; es negribu kļūt 
par svēto – ar dažiem svētajiem ir tik grūti sadzīvot, 
- bet es zinu, ka sarūgtināta veca sieviete ir viens 
no velna augstākajiem sasniegumiem. 
Palīdzi man būt smalkjūtīgai nevis pārāk jūtīgai, 
palīdzīgai un nevis pavēlnieciskai. 
Tā kā manas gudrības krājumi ir neizsmeļami, 
tad liekas pareizi tos visus likt lietā – bet, 
Kungs, Tu zini, ka galu galā es vēlos paturēt 
vismaz dažus draugus. Kāda klostera abate
No gļēvulības, kas neuzdrošinās skatīties patiesībai 
acīs, no kūtrības, kas samierinās ar puspatiesību, 
un no iedomības, kas jūtas zinot visu patiesību – 
mīļais Dievs, pasargā mani! Lūgšana no Kenijas
Paglāb mani no iedomības – 
ka zinu tik daudz, ka man vairs nevajag mācīties, 
ka maniem ieskatiem nav nepieciešams labojums, 
ka manām spējām nevajag Tavas žēlastības, 
ka manai labestībai vairāk nav jāaug, 
ka man nav jāizlūdzas piedošana par pazemības trūkumu, 
ka manai svētcerei nevajag atsvaidzinājumu, 
ka man pietiek spēka bez Tava Svētā Gara 
lai, stāvēdams uz vietas, es nekristu atpakaļ. Ēriks Milners-Vaits (1884-1964)
Debesu Tēvs! Ļauj mums būt modriem 
un atšķirt viltus glābējus no Tava Dēla Jēzus 
Kristus, kas vienīgais var un grib mums dāvāt 
mūžīgo dzīvību! Visvaldis Klīve
Es tikko noliku telefona klausuli; 
bet kāpēc viņš piezvanīja? 
Es tiešām nezinu ... Bet nu es saprotu – 
Es runāju vienā laidā un ļoti maz klausījos. 
Piedod man, Kungs Kristu, ka tas bija 
monologs un nevis dialogs. 
Es izteicu savas domas, bet nedzirdēju viņa domas. 
Tāpēc, ka es neklausījos, es neko neieguvu; 
tāpēc, ka es neklausījos, es nevarēju palīdzēt; 
tāpēc, ka es neieklausījos, mēs nevarējām dalīties. 
Piedod, Kungs Kristu, jo mēs bijām savienoti 
un tagad savienojums ir pārtrūcis. Miķelis Kvoists
Ak Kungs, Tu esi mūs radījis pavisam mazus; 
mūsu gadu gājums beidzas kā pasakā, 
kas ir tik ātri izstāstīta. 
Palīdzi mums paturēt prātā, ka aiz mūsu mūža 
īsajām dienām mūs sagaida Tava mūžīgā mīlestība. Reinholds Nībūrs (1892-1971)
Uzmeklē mani, Dievs, 
Debesu bērnudārzos. Francis Tompsons (1859-1907)
Kā skudra uz zara, kas deg no abiem galiem, 
es skrienu šurp un turp savā izmisumā 
nezinot, ko darīt. Mans grēks seko man kā 
mana neizbēgamā ēna. Uzlūko mani savā 
žēlastībā! Tava mīlestība ir mans patvērums 
un glābiņš. Lūgšana no Indijas
Ak Kungs, Tu zemes un debesu Dievs, 
šajā gadā, kas tagad beidzas, esam sanākuši 
pēdējo reizi, lai visi kopā dzirdētu to, ko Tu jau 
esi mums teicis un saki atkal un atkal, lai kopā 
varētu Tevi teikt tik labi, cik mūsu izpratne un 
spējas atļauj, lai kopā varētu Tevi piesaukt, 
lūdzot, lai Tu mums dod vienīgi to, ko Tu vari dot. 
Mums vajag piedošanu par tām neaprakstāmi 
daudzajām lietām, kuras aizvadītajā gadā 
esam aplam darījuši. 
Mums vajag gaismu tajā lielajā tumsā, kas 
ir ap mums un kas pilda šīs pēdējās gada stundas. 
Mums vajag jaunu drosmi un jaunus spēkus 
paiet uz priekšu no vietas, kur šobrīd esam, 
lai nonāktu pie mērķa, ko Tu mums esi devis. 
Mums vajag daudz vairāk uzticības Taviem 
Apsolījumiem, daudz vairāk cerības par 
Tavu žēlsirdīgo darbību, daudz vairāk 
mīlestības uz Tevi un mūsu tuvāko. 
Šie ir Jaunā Gada vēlējumi, kuru vienīgi 
Tu vari piepildīt. Tātad šajā stundā esi vēlreiz 
pie mums. Vēlreiz rādi mums, ka Tu neesi 
tālu no mums visiem un no katra atsevišķi, 
bet ka Tu esi ļoti tuvu un pilnīgi droši 
atbildēsi uz mūsu lūgumiem daudz labāk 
nekā to iedomājamies vai pat vēlamies. 
Un šajā vakarā esi pār tiem daudziem citiem, 
kuri bez Tevis nezina, ko darīt vai kur griezties – 
patiesais Dievs, kas esi bijis pār visu pasauli, 
un tā esi šobrīd un vienmēr tā būsi. Kārlis Barts (1886-1968)
Mūsu Tēvs, kas esi debesīs! 
Svētīts lai top Tavs Vārds. 
Lai atnāk Tava valstība. 
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, 
tā arī virs zemes. 
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. 
Un piedod mums mūsu parādus, 
kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. 
Un neieved mūs kārdināšanā, 
bet atpestī mūs no ļaunā, 
jo Tev pieder valstība, 
vara un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Jēzus lūgšana no Mateja evaņģēlija
par veiksmi 
Dievs Kungs, 
kad mēs Tevi lūdzamies, 
no visas sirds vēlēdamies to labāko, 
bet Tu redzi kādu vēl labāku ceļu, 
kas noved pie Tevis spraustā mērķa, 
tad lai Tavs prāts notiek 
un ne mūsu – 
kā tas notika ar Tavu mīļo Dēlu, 
mūsu Kungu un Pestītāju, 
toreiz Ģetzemanes ciešanās. Ēriks Milners-Vaits (1884-1964)
Ak Kungs, kas esi mums devis vasaras sauli, 
lai tā mūs iepriecinātu ar gaismu un nogatavotu 
zemes augļus mūsu pārtikai, un kas viņai pavēli norietēt, 
kad darbs ir padarīts, lai tā atkal uzlēktu nākošajā rītā: 
dod saviem kalpiem savu svētību, lai mēs mācītos 
no Tavu roku darbu priekšzīmes un sekotu vasaras 
saulei tās čaklumā. 
Māci mums agri celties un vēlu doties pie miera, 
lai mūsu rokas būtu vienmēr darba pilnas un 
mēs degtu centībā tev paklausīt. Ļauj mūsu 
dzīves gaismai tā spīdēt citu priekšā, ka arī viņi 
sāk godināt Tevi. 
Māci mums labu darīt katru dienu, būt noderīgiem 
citiem un izpalīdzēt ar prieku. 
Un svētī mūs, lai mēs savu dzīves gājumu nobeigtu 
ticībā un tā dotos ceļā, kas nekad nebeidzas. Toms Ernolds (1795-1842)
Ak Kungs, mēs Tevi pazemīgi lūdzamies, 
dāvā mums žēlastību, lai mēs nebūtu tikai 
Tavu vārdu klausītāji, bet arī to darītāji, 
lai mēs Tava evaņģēlija vēsti ne tikai mīlētu, 
bet arī dzīvotu un ne tikai apliecinātu, 
bet arī īstenotu no dienas dienā Tavam 
svētajam vārdam par godu. Toms Bekons (1511-1567)
Mans mīļais Debesu Tēvs, šorīt agrumā 
nāku Tev no visas sirds pateikties par to, 
ka Tu šonakt ap mani un manējiem esi 
apmeties un ka Tava žēlastība un pieticība 
pār mums bijusi atkal jauna! 
Vadi un sargi mani arī šodien visos 
manos ceļos. 
Dod, ka šī diena, it īpaši manai dvēselei, 
lai ir par uztaisīšanu un iepriecināšanu. 
Tava žēlastība un mīlestība likusi šinī 
dienā mest mieru laicīgiem darbiem, lai 
Tu savu darbu iekš manīm vari pastrādāt. 
Ak, tādēļ apgaismo, svētī un pamāci 
manu dvēseli, lai sakrāju sevim mantas, 
kas mani krustā un bēdās, un nāvē var 
atspirdzināt. Āmen. Kristīgu lūgšanu grāmata, 1867
Mīļais Tēvs, apgaismo tos manas dzīves pienākumus, 
kas man jāveic šodien, lai manā paklausībā 
atvizētu Tavas sejas daiļums. 
Māci mums visiem ticēt, ka Tava svētā godība 
spēj mājot ikdienas visikdienišķākajos pienākumos. Sv. Augustīns (354-430)
Kungs, māci mums dienas vidū atkal stāvēt Tavā priekšā. 
Pamudini mūs, lai mēs visos savos pasākumos meklētu 
Tavu klātbūtni un Tavu godību. 
Neļauj mums noklīst no Tava skata. 
Svēts, svēts, svēts ir Dievs tas Kungs, tas Visuvarenais, 
kas ir, kas bija un kas nāks. Mārtiņš Luters (1483-1546)
Nāc, Kungs Jēzu, esi mūsu viesis un svētī dāvanas, 
ko Tu mums esi devis. Āmen. 
                                                          Debesu Tēvs! 
                                                          Liec mums nopietni rūpēties par Tavām pavēlēm. 
Ļauj mums tās iedzīvināt mūsu dzīvē, lai mēs 
iegūtu brīvību un augtu pretim Tavai valstībai. Visvaldis Klīve
Dāvā mums savu žēlastības spēku, lai 
mēs cītīgi strādātu to dāvanu nopelnīšanai, 
pēc kā mēs lūdzamies. Toms Mors (1478-1535)
Mēs atzīstam savu vainu: 
Esi mums žēlīgs, Tēvs, un nepieskaiti mums 
mūsu grēkus, bet dod savu žēlastību, 
ka mēs tā dzīvotu, lai Tavs svētais vārds 
tiktu mūsos svētīts. 
Neļauj mums domāt, runāt, darīt vai uzsākt 
to, kas nebūtu Tev par slavu un godu. 
Dāvā mums, lai mēs Tevi mīlētu, kā bērni 
mīl savu Tēvu, Tevi bītos un godātu. Mārtiņš Luters (1483-1546)
Sauja Dieva dzīvības, 
Sauja Kristus mīlestības, 
Sauja Gara miera 
Trīskārtēja žēlastība. 
Es iedegšu kamīnu šajā rītā 
Svēto eņģeļu klātnībā... 
Dievs, iededzi Tu manā sirdī 
Mīlestības liesmu 
pret maniem kaimiņiem, 
pret maniem ienaidniekiem, 
pret maniem draugiem, 
pret visiem maniem radiem. 
Svētī, Dievs, manu mazo gotiņu, 
Svētī, Dievs, manu vēlēšanos; 
Svētī manu darbošanos, 
Svētī slaukšanu, ak Dievs, 
Svētī katru tesmeni 
Un katru pilnienu krūzē. 
Es esmu uz Tava ceļa, ak Dievs, 
un Tu esi manos soļos. 
Svētī priekš manis, ak Dievs, 
zemi zem maniem soļiem, 
svētī priekš manis, ak Dievs, 
taku, kur man jāstaigā. Senas ķeltu lūgšanas
Dievs Kungs, mūsu mīļais Debesu Tēvs, 
mēs Tevi lūdzam – šķīstī mūs no visiem 
mūsu šīsdienas grēkiem un neatrauj mums 
savu lielo pacietību, lai pēc dienas smagā 
darba mēs atrastu atpūtu savām nogurušajām 
miesām un patiesu mieru savām dvēselēm caur 
Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Lejassaksijas luteriskā dziesmu grāmata
par Latviju 
“Svētīga tā tauta, kam Tas Kungs ir par Dievu!” (Ps. 144, 15)
 
Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas lūgšana ekumeniskajā dievkalpojumā Doma baznīcā 
Mēs visi visās Latvijas malās, mēs visi plašajā pasaulē, kas Latviju mīlam, Jēzus vārdā mēs lūdzamies: “Dievs, svētī Latviju! Dievs, svētī šo valsti un šo tautu!” Mēs visi kopā no sirds lūdzamies: “Pasargā Latviju no ļauna, pasargā to no saviem ienaidniekiem, no tiem, kas vēlētos to iznīcināt, apmelot, aptraipīt, izpostīt, izlaupīt, apzagt, pasargi mūs, ak, Dievs!” 
Mēs lūdzam no sirds: “Stiprini visus tos, kas kalpo savai valstij un tautai, stiprini visus, kas godīgi dara savu darbu, stiprini visus, kas vēlētos šo zemi atstāt par svētu mantojumu saviem bērniem un bērnu bērniem labāku un skaistāku, nekā mēs esam to saņēmuši savās rokās.” Jēzus vārdā mēs lūdzamies: “Dievs, pieņem šo zemi savā aizgādībā, Dievs, svētī mūsu Latviju! Mēs viņu nododam Tavās rokās. Un katrs, kas šeit lūdzamies, mēs katrs pats sevi arī nododam Tavās rokās. Lūdzu apskaidro mūsu sirdis un prātus, lai tajos mājotu mīlestība, saticība un miers, lai mēs būtu atvērti cits pret citu, lai mēs varētu strādāt kopībā kopējiem labiem un cēliem mērķiem. Kungs, atver mūsu apziņu, lai tā kļūtu kā atvērts trauks, kurā ieplūst dzīvības ūdens, kas veldzē mūsu dvēseles slāpes! Kungs, apskaidro mūsu prātus, palīdzi mums atšķirt labo no ļaunā, mēs nododam katrs sevi Tavās rokās, vadi mūs ik dienas un stāvi mums klāt, palīdzi mums darīt labu domās, vārdos un darbos! Kungs, mēs nododam sevi un savu valsti Tavās rokās! Dievs, svētī katru no mums! Dievs, svētī Latviju! - tā mēs lūdzam.”
par ticību 
Kungs Jēzu, mans Pestītāj, 
ļauj man steigties pie Tevis: 
Mana sirds ir salta, ak Kungs, 
iesildi to ar Savu nesavtīgo mīlestību. 
Mana sirds ir grēcīga, 
šķīstī to ar savām dārgajām asinīm. 
Mana sirds ir vāja, 
stiprini to ar Tavu līksmības Garu. 
Mana sirds ir tukša, 
piepildi to ar savu klātbūtni. 
Kungs Jēzu, mana sirds ir Tava, 
ņem to savā īpašumā 
un vienmēr paturi to 
tikai pats priekš sevis. Sv. Augustīns (354-430)
Kristu, esi ar mani, 
Kristu, esi man priekšā, 
Kristu, esi man aizmugurē, 
Kristus manī, 
Kristus zem manis, 
Kristus virs manis, 
Kristus pa labi, Kristus pa kreisi, 
Kristus, kur es guļu, 
Kristus, kur es sēžu, 
Kristus, kad es ceļos, 
Kristus ikviena cilvēka sirdī, 
kas par mani domā, 
Kristus ikviena cilvēka mutē, 
kas par mani runā, 
Kristus ikvienā acī, kas mani redz, 
Kristus ikvienā ausī, kas mani dzird. 
Pestīšana nāk no Kristus. 
Kaut Tava pestīšana, ak Kungs, 
būtu vienmēr pie mums. Sv. Patriks (389-461)
Tavās rokās, Kungs Jēzu, es atstāju 
visus šīsdienas darbus, 
visas sirdssāpes, 
visas grūtības, 
visu, kas piemirsies, 
un visu, kas nokavēts; 
visus priekus un daiļumu, 
mīlestību, 
prieku, 
sasniegumus – 
visu, ko citi cilvēki ir priekš manis darījuši, 
un visu, ko es esmu darījusi priekš viņiem, 
- manu darbu un manas lūgšanas. 
Un visus cilvēkus, kas man ir mīļi un tuvi, 
Es atstāju Tavā aizsardzībā, 
Tavā dziedināšanā un atjaunošanā, 
Tavā aicinājumā un vadībā, 
Tavā vārdā un spēkā. Margarita Kropere (1886-1980)
Tu laipnais un svētais Debesu Tēvs, 
dod mums gudrību Tevi ievērot, 
centību Tevi meklēt, 
pacietību uz Tevi gaidīt, 
acis Tevi redzēt, 
sirsnību par Tevi domāt 
un dzīves gājumu Tevi pasludināt – 
caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Sv. Benedikts (480-550)
Mēs Tev pateicamies, mūsu Tēvs, 
par dzīvību un zinību, 
ko Tu esi atklājis Jēzū Kristū, 
Tavā Dēlā – lai Tev ir gods mūžīgi. 
Kā šī salauztā maize reiz bija 
izkaisīta pāri kalniem un lejām, 
bet tika salasīta kopā un kļuva viena, 
tā atļauj Tavai baznīcai tikt sapulcinātai 
no visiem zemes stūriem Tavā valstībā – 
jo Tavs ir tas spēks un tā godība, 
caur Jēzu Kristu, mūžīgi mūžos. 
Āmen. Didahe 9. nod. (2. gs.)
Visuvarenais Dievs, kas esi cilvēku un tautu Dziedinātājs, 
kas spēj atjaunot izpostītus dzīves gājumus: 
savā žēlastībā uzlūko mūsu laikmeta vētru sagrauto pasauli 
un dziļi sašķelto baznīcu un žēlsirdīgi izstiep pār to savu 
dziedinātāju roku. Aicini visus cilvēkus pie sevis ticībā un 
tuvini mūs vienu otram mīlestībā. Palīdzi, lai Tava mīļā 
baznīca atkal tiktu vienota un pildīta ar Tavu Svēto Garu, 
un apvienotu visas tautas vienā svētā kopībā, kur valda 
taisnība un žēlastība, patiesība un brīvība, kas patiesi 
godina Tevi caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Viljams Templs (1881-1944)
Dievs Kungs, mēs nespējam cerēt priekš citiem neko 
labāku kā to pašu laimi, ko vēlamies priekš sevis. 
Tādēļ mēs Tevi lūdzamies – neatšķir mūs pēc nāves no 
tiem, kurus mēs esam sirsnīgi mīlējuši šajā saulē. 
Dāvā, ka tur, kur es esmu, viņi varētu būt kopā ar mani 
un lai es varētu priecāties par viņu klātbūtni debesīs, 
pēc tam, kad tā man ir tik bieži trūkusi šeit, zemes virsū. 
Dievs Kungs, es lūdzu, lai Tu uzņemtu savus mīļos bērnus 
tūlīt savā dzīvības devēja sirdī. Pēc šīs īsās zemes dzīves 
zemes virsū dāvā viņiem mūžīgu līksmību. Sv. Ambrozijas no Milānas (334-397)
Kungs, dod mums sapņu vietā ticību! 
Dod, lai mūsu dzīve nav niecība! 
Pildi Tu pats mūsu dzīvi ar Tavu mūžīgo saturu! 
Dari mūs par Tavu īpašumu! Paulis Urdze (1920-1985)
Kungs, uzturi mūs Tavā ceļā un 
vadi mūs uz Tavu mūžīgo mērķi. 
Paldies Tev, ka mūsu dvēsele 
ik dienas var atrast spēku Tevī. Paulis Urdze (1920-1985)
Kungs, es Tev pateicos par Tavu mīlestību, 
kas ir veltīta grēciniekam, arī man. 
Dod, ka es to nekad neaizmirstu 
un apzinos, kam piederu. Edgars Ķiploks (1907-1999)
Es noguļos ar Tevi, Jēzu, 
un esi Tu ap manu gultu, 
Kristus ziede manā dvēselē. 
Apustuļu apliecība 
manai galvai pāri. 
Ak Tēvs, kas mani veidojis, 
ak Dēls, kas mani atpircis, 
ak Gars, kas mani meklējis, 
lai es būtu Tavs. Īru vakara lūgšana
Dievs, 
Tu, kas šai svētajai naktij esi licis atspīdēt 
Tavas patiesības varenajā gaismā, dāvā 
mums, ka mēs šodien izprastu šo brīnišķo 
Debesu prieku, kuru Tu mums tagad esi 
atklājis šeit, zemes virsū, caur mūsu Kungu 
Jēzu Kristu, kas ir visas patiesības gaisma 
un ar Tevi un Svēto Garu  valda mūžīgi.